Předmět činnosti

Předmět činnosti

  

EXEKUČNÍ ČINNOST
 
Exekuční činnost spočívá v nuceném vymožení povinnosti na dlužníkovi (osobě povinné) na základě exekučního titulu (1. vykonatelného rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, 2. vykonatelného rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, 3. vykonatelného rozhodčí nálezu, 4. notářského nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti, 5. vykonatelného rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelného smíru, 6. vykonatelného rozhodnutí a výkazu nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, 7. jiného vykonatelného rozhodnutí a schváleného smíru a listiny, jejichž výkon připouští zákon).
Výhody exekuce:
1.      Exekuční návrh je osvobozen od soudních poplatků
2.      Exekuce postihuje veškerý majetek dlužníka, přičemž věřitel nemusí pátrat po majetku dlužníka (toto provádí sám soudní exekutor)
3.      Rychlost
 
DALŠÍ ČINNOST EXEKUTORA
 
1.      Sepisování exekutorských zápisů o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci (takový zápis je veřejnou listinou mající povahu důkazu s presumpcí správnosti v soudním či jiném řízení před státním orgánem)
2.      Úschovy peněz, listin a jiných movitých věcí v souvislosti s exekučním či jiným řízením
3.      Provádění dobrovolných dražeb movitých či nemovitých věcí na návrh vlastníka či jiné osoby oprávněné disponovat s věcí
4.      Poskytování právní pomoci po vydání exekučního titulu (včetně možnosti sepsat návrh na nařízení exekuce podle EŘ)